Program warsztatów

Program warsztatów „Edukacja samorządowa – cykl szkoleń dla samorządów”

nt. Miejskich planów adaptacji do zmian klimatu

Moduł 1. Podstawy naukowe adaptacji do zmian klimatu – dzień 1 (5.10.2023 lub 13.10.2023)

W module uczestnik zdobędzie wiedzę na temat zmian klimatu. Poruszone zostaną zagadnienia umożliwiające zrozumienie, czym są zmiany klimatu i efekt cieplarniany
oraz jakich zmian możemy oczekiwać w przyszłości. Uczestnik zdobędzie także wiedzę w zakresie potencjalnych zagrożeń wynikających ze zmian klimatu oraz ich bezpośrednich i pośrednich skutków dla środowiska, infrastruktury i człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów miejskich. 

Eksperci: Ewelina Siwiec, Anna Romańczak, Anna Dubel, Michał Marcinkowski, Krzysztof Skotak

Moduł 2. Podstawy prawne i polityczne adaptacji do zmian klimatu/polityka klimatyczna w mieście/zrównoważony rozwój miast – dzień 1 (5.10.2023 lub 13.10.2023)

Moduł obejmuje zagadnienia związane z polityką klimatyczną na poziomie globalnym i krajowym. Jednym z głównych aspektów, jakie zostaną omówione, są podstawy prawne związane z wdrażaniem działań adaptacyjnych. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat istotnych, międzynarodowych dokumentów i strategii, które regulują kwestie związane
z polityką klimatyczną. Moduł przygotuje solidne fundamenty dla dalszego zgłębiania tematyki adaptacji do zmian klimatu na poziomie miejskim. Pozwoli
na lepsze zrozumienie ram prawnych, w jakich działają miasta i regiony.

Eksperci: Izabela Juszko, Ewelina Siwiec

Moduł 3. Polityka klimatyczna w mieście – podejście – dzień 1 (5.10.2023 lub 13.10.2023)

Moduł będzie się koncentrował na polityce adaptacyjnej na poziomie miasta. Omówione zostaną: projekt uregulowań prawnych dotyczących Miejskich Planów Adaptacji (MPA) oraz  projekt rozporządzenia dotyczącego sprawozdawczości w zakresie adaptacji, co pozwoli uczestnikom zrozumieć prawne aspekty związane z opracowywaniem, wdrażaniem i raportowaniem wyników działań adaptacyjnych w miastach. W ramach tego modułu będą także prezentowane praktyczne przykłady i studia przypadków związane z polityką adaptacyjną na poziomie miasta. To moduł, który nie tylko dostarczy teoretycznej wiedzy, ale również pokaże, jak polityka adaptacyjna może być wdrażana w praktyce. 

Eksperci: Izabela Juszko, Ewelina Siwiec, Barbara Rajkowska

Moduł 4. Główne obszary adaptacji do zmian klimatu w miastach – dzień 2 (11.10.2023 lub 17.10.2023)

W module uczestnik zdobędzie wiedzę dotyczącą głównych obszarów adaptacji do zmian klimatu w miastach. Poruszone zostaną zagadnienia adaptacji w ujęciu podstawowych sektorów z uwzględnieniem oceny podatności obszarów miejskich na zmiany klimatu, dla których planowane mogą być działania adaptacyjne. Podczas szkolenia wskazane zostaną również przykłady dobrych praktyk adaptacyjnych.  

Eksperci: Krzysztof Skotak, Michał Marcinkowski, Mariusz Trela, Ewelina Siwiec, Bożena Kornatowska, Małgorzata Bidłasik

Moduł 5. Zrównoważony rozwój miast – wybrane zagadnienia  - dzień 3 (19.10.2023 lub 24.10.2023)

W module przedstawione zostaną główne założenia i kierunki Krajowej Polityki Miejskiej 2030 (KPM 2030) oraz jej rola w zapewnieniu miastom zrównoważonego rozwoju. Informacje uzupełnione zostaną o opis wyzwań oraz proponowanych rozwiązań służących realizacji KPM 2030. Jako przykład posłuży planowanie przestrzenne, ustalające zasady zagospodarowania obszarów miejskich - zapewniające  ład przestrzenny i zrównoważony rozwój. Omówione zostaną także zagadnienia dotyczące działań adaptacyjnych w planowaniu przestrzennym. 

Eksperci: Jolanta Pawlak, Agnieszka Sobol

Moduł 6. Wprowadzenie do planu adaptacji do zmian klimatu – dzień 3 (19.10.2023 lub 24.10.2023)

W module przestawione zostaną podstawowe informacjo o planach adaptacji do zmian klimatu opracowywanych w miastach. Omówione zostaną podstawy ich opracowania oraz powiązanie z innymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi dotyczącymi rozwoju miasta. Opowiemy o korzyściach, jakie przynieść miastu może opracowanie planu adaptacji. 

Ekspert: Małgorzata Hajto

Moduł 7. Partycypacja społeczna – dzień 3 (19.10.2023 lub 24.10.2023)

W tym module uczestnik dowie się czym jest partycypacja społeczna i dlaczego jest ważna w opracowaniu dokumentów programowania (w tym planów adaptacji do zmian klimatu). W czasie realizacji modułu  każdy zapozna się z modelami i narzędziami partycypacji. Dowiesz się jak dobierać narzędzia partycypacji, żeby były skuteczne
i angażowały społeczność lokalną. Poznasz miejsce i rolę partycypacji na etapie: opracowania planu adaptacji do zmian klimatu, jego wdrażania i monitorowania. 

Ekspert: Paulina Legutko-Kobus

Moduł 8. Proces opracowania planu adaptacji do zmian klimatu – dzień 4 (26.10.2023 lub 09.11.2023)

W module krok po kroku zostanie omówione, w jaki sposób powinien być opracowywany plan adaptacji do zmian klimatu (MPA) w mieście. Uczestnik szkolenia dowie się,
jak zorganizować proces opracowania MPA i kto powinien uczestniczyć w tym procesie. Przedstawione zostanie, w jaki sposób ocenić wrażliwość miasta na zmiany klimatu, jego potencjał adaptacyjny oraz ryzyko klimatyczne. Przedstawione zostanie jak planować działania adaptacyjne i co jest ważne w planowaniu działań, by w przyszłości skutecznie je wdrażać. 

Eksperci: Małgorzata Hajto, Izabela Potapowicz, Agnieszka Kuśmierz

Moduł 9. Zagospodarowanie wód opadowych i zazielenianie miast – dzień 4 (26.10.2023 lub 09.11.2023)

Moduł będzie poświęcony  zagospodarowaniu wód opadowych oraz zazielenianiu miasta jako działaniach adaptacyjnych. Omówione zostaną zakresy koncepcji zagospodarowania wód opadowych oraz koncepcji zazielenia miasta – dwóch dokumentów, które powinny być załączone do miejskiego planu adaptacji, na którego opracowanie samorządy chcą uzyskać dofinansowanie z Programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS). Zostaną przedstawione informacje o powiązaniu tych dokumentów z miejskim planem adaptacji do zmian klimatu. 

Eksperci: Michał Marcinkowski, Małgorzata Hajto

Moduł 10. Zarządzanie adaptacją do zmian klimatu na poziomie regionalnym i lokalnym – dzień 4 (26.10.2023 lub 09.11.2023)

Moduł ten koncentruje się na istotnych elementach procesu wdrażania miejskiego planu adaptacji. Moduł ten pomoże zrozumieć, że adaptacja do zmian klimatu to proces kompleksowy, który wymaga zaangażowania wielu interesariuszy i uwzględnienia różnych aspektów, a skuteczne zarządzanie tym procesem jest kluczowym elementem budowania odporności miast na zmiany klimatu. Ważnym aspektem tego modułu jest wprowadzenie do  zagadnień związanych z finansowaniem działań adaptacyjnych.

Eksperci: Ewelina Siwiec, Barbara Rajkowska

Moduł. 11. Monitoring realizacji planów adaptacji do zmian klimatu. Sprawozdanie z monitoringu wdrażania działań adaptacyjnych zawartych w MPA
– dzień 5 (10.11.2023 lub 13.11.2023)

Moduł  koncentruje się na procesie, jakim jest systematyczny monitoring postępów we wdrażaniu MPA. Podczas tego modułu uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę na temat znaczenia monitoringu w procesie adaptacji i dowie się, jakie korzyści niesie ze sobą systematyczne śledzenie postępów działań adaptacyjnych. Przedstawione zostaną zasady zbierania danych oraz gromadzenia informacji z różnych źródeł, niezbędnych do oceny skutków i postępów w realizacji działań adaptacyjnych. Uczestnicy zdobędą umiejętności potrzebne do efektywnego zarządzania procesem monitoringu oraz wykorzystania zebranych danych do doskonalenia strategii i działań adaptacyjnych.

Eksperci: Anna Dubel, Ewelina Siwiec, Barbara Rajkowska

Moduł 12. Szacowanie kosztów wdrożenia planów adaptacji do zmian klimatu – dzień 5 (10.11.2023 lub 13.11.2023)

W module uczestnik zdobędzie wiedzę na temat planowania i monitorowania kosztów wdrożenia planów adaptacji do zmian klimatu. Uczestnicy zapoznają się ze sposobami szacowania kosztów planowanych działań, analizą kosztów i korzyści, analizą wielokryterialna oraz analizą efektywności kosztowej. Omówione zostaną niepewności i bariery związane z oceną kosztów działań adaptacyjnych, a także wpływ działań adaptacyjnych na wskaźniki makroekonomiczne. Po zakończeniu modułu uczestnicy będą potrafili zinterpretować wyniki powyżej wymienionych analiz oraz przeprowadzić analizę SWOT dla planowanych działań adaptacyjnych. 

Eksperci: Anna Dubel, Ewelina Siwiec

Moduł 13. Finansowanie działań adaptacyjnych – dzień 5 (10.11.2023 lub 13.11.2023)

W module uczestnik zdobędzie wiedzę dotyczącą możliwości finansowania działań adaptacyjnych. Omówione zostaną krajowe i zagraniczne źródła finansowania działań adaptacyjnych uwzględnionych w planach. W szczególności uczestnicy poznają zwrotne i bezzwrotne finansowanie działań dostępne dla JST. Przedstawiona zostanie wyszukiwarka dotacji IOŚ-PIB. 

Eksperci: Anna Dubel, Ewelina Siwiec

Moduł 14. Zamówienia publiczne dot. BZI i zazieleniania przestrzeni miejskiej – adaptacja dzień 6 (16.11.2023 lub 21.11.2023)

Moduł będzie obejmował zagadnienia związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego w tym obowiązki komórek merytorycznych jako członków Komisji Przetargowej związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania. Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy praktycznej w obszarze zamówień publicznych,
w tym poruszać będzie zagadnienia niezbędne dla skutecznego udzielenia zamówienia na plany adaptacji do zmian klimatu.

Eksperci: Agata Smerd, Agnieszka Kuśmierz

Moduł 15. CRO (ang.: Climate Resilience Officer) – Pełnomocnik ds. odporności klimatycznej – dzień 7 (23.11.2023 lub 28.11.2023)

Moduł będzie poświęcony roli Climate Resilience Officer, czyli Pełnomocnika ds. Odporności Klimatycznej (CRO). W trakcie tego modułu uczestnicy będą zgłębiać kluczowe aspekty tej funkcji, która ma zasadnicze znaczenie w procesie adaptacji do zmian klimatu. Podczas szkolenia omówione zostaną główne zadania CRO. Moduł  dostarczy uczestnikom wiedzy i narzędzi niezbędnych do efektywnego zarządzania funkcją Climate Resilience Officer oraz skutecznego wspierania działań adaptacyjnych na rzecz społeczeństwa bardziej odpornego na zmiany klimatu. 

Ekspert: Barbara Rajkowska

Moduł 16. Norma ISO 14001 i 14090 – dzień 8 (30.11.2023 lub 05.12.2023)

Moduł będzie poświęcony normom „System zarządzania środowiskowego” oraz „Adaptacji do zmian klimatu”, w tym założeniom i celom, a także korzyściom płynącym
z ich wdrażania  dla organów administracji samorządowej.  

Ekspert: Andrzej Ociepa