Eksperci

Eksperci prowadzący warsztaty „Edukacja samorządowa – cykl szkoleń dla samorządów”

nt. Miejskich planów adaptacji do zmian klimatu:

zdjęcie Malgorzata Bidłasik

Małgorzata Bidłasik

absolwentka Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska na SGGW w Warszawie oraz studium podyplomowego dotyczącego wykorzystanie Systemów Informacji Przestrzennej w leśnictwie i ochronie przyrody. Jej główne obszary doświadczenia zawodowego związane są z ocenami środowiskowymi, ochroną różnorodności biologicznej oraz ochroną krajobrazu.

zdjęcie Anna Dubel

Anna Dubel

doktor nauk ekonomicznych, specjalizująca się
w zarządzaniu środowiskiem, prowadzi badania
na Wydziale Zarządzania AGH i w Krajowym Ośrodku Zmian Klimatu IOŚ-PIB na temat ekonomicznych skutków zmian klimatu i efektywności ekonomicznej działań adaptacyjnych i mitygacyjnych.

zdjęcie Małgorzata Hajto

Małgorzata Hajto

absolwentka  Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Koordynatorka merytoryczna
w projektach „Climcities. Adaptacja do zmian klimatu
w średnich i małych miastach” oraz „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Współautorka aktualizacji „Podręcznika adaptacji dla miast. Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”.

zdjecie Izabela Juszko

Izabela Juszko

ekspertka w dziedzinie stosunków międzynarodowych
i negocjacji klimatycznych.
Jej doświadczenie obejmuje wymiar polityczny, prawny
i finansowy problematyki zmian klimatu, co znajduje odzwierciedlenie w jej publikowanych pracach. Kieruje projektem dla polskich miast w Misji UE mającą na celu stworzenie 100 neutralnych i inteligentnych miast
do 2023 r.

zdjęcie dr Bożena Kornatowska

dr Bożena Kornatowska

absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studium doktoranckiego
na Wydziale Ogrodniczym SGGW w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinach, takich jak: systemowe działania na rzecz trwałego zachowania wszystkich elementów różnorodności biologicznej, zarządzanie obszarami przyrody chronionej, zapobieganie skutkom zmian klimatu.

zdjęcie dr Agnieszka Kuśmierz

dr Agnieszka Kuśmierz

hydrogeolożka, gleboznawczyni, ekspertka ds. ocen oddziaływania na środowisko i adaptacji do zmian klimatu. Prowadząca w tym zakresie szkolenia dla różnych grup odbiorców. Współautorka publikacji „Zmiany klimatu i adaptacji do zmian klimatu w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko”. Koordynatorka opracowania planów adaptacji do zmian klimatu dla miast oraz współautorka aktualizacji „Podręcznika adaptacji dla miast. Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”.

zdjęcie dr Paulina Legutko-Kobus

dr Paulina Legutko – Kobus

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
oraz główny specjalista w Instytucie Ochrony Środowiska-PIB. Członkini prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi badania z zakresu: programowania rozwoju i planowania strategicznego
na poziomie regionalnym i lokalnym oraz partycypacji społecznej.

zdjęcie Michał Marcinkowski

Michał Marcinkowski

z wykształcenia i zamiłowania geograf – hydrolog. Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania skupiają się m.in. wokół wpływu zmian klimatu
na gospodarkę wodną, zagrożeń związanych
z występowaniem zjawisk ekstremalnych
oraz monitoringu środowiska.

zdjęcie Andrzej Ociepa

Andrzej Ociepa

Specjalista ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza, specjalista projektowania, wdrażania
i doskonalenia systemów zarządzania środowiskowego
wg ISO 14001 i EMAS oraz zarządzania energią wg ISO 50001. Weryfikator EMAS, auditor i ekspert SZŚ i SZE, specjalista w zakresie wniosków na decyzje środowiskowe.

zdjęcie Jolanta Pawlak

Jolanta Pawlak

geograf specjalizujący się w gospodarce przestrzennej i fizjograficznych uwarunkowaniach planowania przestrzennego. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku geologia inżynierska oraz ochrona środowiska. W latach 1995 – 2003 kierowała zespołem studiów krajobrazowo-przestrzennych w Biurze Zarządu m.st. Warszawy. Od 2003 r. pracuje jako główny specjalista w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Od 2019 roku zaangażowana jest w przygotowanie wielu analiz i ocen środowiskowych na potrzeby gminnych dokumentów strategicznych oraz nowych aktów planowania przestrzennego.

zdjęcie Izabela Potapowicz

Izabela Potapowicz

absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na kierunku gospodarka przestrzenna.
W pracy zawodowej zajmuje się środowiskowymi aspektami planowania przestrzennego, bazami danych
i analizami przestrzennymi. Współautorka dokumentów strategicznych miast z zakresu adaptacji do zmian klimatu, a także aktualizacji „Podręcznika adaptacji
dla miast. Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.”

zdjęcie Barbara Rajkowska

Barbara Rajkowska

ekspertka zarządzania projektami z obszaru gospodarki wodno-ściekowej i adaptacji do zmian klimatu, certyfikowany Facilitator. Absolwentka wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej, oraz studiów podyplomowych z zarządzania inwestycjami (Politechnika Wrocławska) i zarządzania miastami (WSIE w Szczecinie). Kierownik takich projektów jak: „Zintegrowana gospodarka
wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”(MPA), Klimada 2.0 – „Baza wiedzy
o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków
oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska
i społeczeństwa na zmiany klimatu
oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”, „Wykonanie zintegrowanego planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska”.

zdjęcie Anna Romańczak

Anna Romańczak

absolwentka geografii o specjalności klimatologia WGiSR Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania środowiskiem, pracownik Instytutu Ochrony Środowiska – PIB
w Zakładzie Monitoringu Środowiska.

zdjęcie dr Ewelina Siwiec

dr Ewelina Siwiec

dr nauk inżynieryjno- technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Od ponad dziesięciu lat związana z Instytutem Ochrony Środowiska – PIB, obecnie doświadczenie zawodowe zdobywa
w ramach Zakładu Społeczno- Ekonomicznych Skutków Zmian Klimatu Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych
oraz Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W pracy zawodowej skupia się na zagadnieniach związanych
z kosztami adaptacji do zmian klimatu, skutkami finansowymi ekstremalnych zjawisk pogodowych, ekonomicznymi aspektami ochrony środowiska.

zdjęcie dr inż. Krzysztof Skotak

dr inż. Krzysztof Skotak

ekspert od oceny ryzyka związanego ze zmianami klimatu. Członek Grupy Roboczej ds. Zmiany Klimatu i jej wpływu na Zdrowie działającej w ramach Europejskiej Grupy Zadaniowej ds. Środowiska i Zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia.

zdjęcie Agata Smerd

Agata Smerd

specjalistka w zakresie zamówień publicznych, autorka licznych publikacji poświęconych problematyce związanej
z prawem zamówień publicznych, zawodowo związana
z zamówieniami publicznymi od 2003 roku, przez wiele lat związana z największą instytucją zamawiającą w Polsce, działającą w branży inwestycji infrastrukturalnych, członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, pełni funkcje kierownicze
w działach zakupowych, wspiera wykonawców w procesie ubiegania się o zamówienia, realizuje szkolenia z zakresu zamówień publicznych, koordynuje realizację polityk zakupowych we współfinansowanych ze środków unijnych projektach środowiskowych.

zdjęcie Agnieszka Sobol

Agnieszka Sobol

ekonomistka, naukowiec i nauczyciel akademicki, pracownik Instytut Ochrony Środowiska – PIB,
stały współpracownik Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół interdyscyplinarnych zagadnień zrównoważonego rozwoju miast. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
oraz przewodnicząca Sekcji Ochrony Klimatu Stowarzyszenia. Ekspert instytucji publicznych, w tym koordynatorka prac Krajowej Polityki Miejskiej 2030
w zakresie ‘środowisko i adaptacja do zmian klimatu’.

dr inż. Mariusz Trela

dr inż. Mariusz Trela

wykładowca w AGH w Krakowie przedmiotów
w zakresie ekonomii i ochrony środowiska. Od ponad roku związany z Instytutem Ochrony Środowiska – PIB. Główne zainteresowania badawcze to ekonomiczne
i środowiskowe aspekty transportu drogowego. Uczestnik programów stażowych w przedsiębiorstwach w zakresie transportu, wykonawca projektów transportowych zarówno ogólnopolskich (dla GUS)
jak i dla poszczególnych przedsiębiorstw. Laureat
w konkursie Ministra Infrastruktury i Rozwoju na najlepszą pracę doktorską z dziedziny TRANSPORT.