Klimada 2.0
Logotypy

Dyrektywa 1999/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. odnosząca się do dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisjach CO2 w odniesieniu do obrotu nowymi samochodami osobowymi

Informacje
Nazwa

Dyrektywa 1999/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. odnosząca się do dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisjach CO2 w odniesieniu do obrotu nowymi samochodami osobowymi

Opis

Dyrektywa 1999/94/WE wydana została w związku z przyjętą przez Komisję Europejską strategią zmierzającą do obniżenia emisji CO2 i zmniejszenia zużycia paliwa przez samochody osobowe. Przewiduje ona opracowanie etykiet opisujących zużycie paliwa dla wszystkich samochodów osobowych wystawianych w punktach sprzedaży.

Dyrektywa ma na celu zapewnienie, że informacje dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 przez nowe samochody osobowe oferowane na sprzedaż lub oddawane w leasing na terenie Unii zostaną udostępnione konsumentom, aby umożliwić im dokonanie wyboru w oparciu o dostateczną ilość informacji. Państwa członkowskie zobowiązane są zapewnić, że etykieta zużycia paliwa i emisji CO2 będzie dołączona lub wystawiona w jasno widoczny sposób obok każdego nowego modelu samochodu osobowego w punkcie sprzedaży. Ponadto, plakat lub innego rodzaju eskpozycja dotycząca każdej marki samochodu, powinna być wystawiona razem z wykazem ww. danych. Dyrektywa przewiduje także obowiązek corocznego wydawania, w konsultacji z producentami, przewodnika po zużyciu paliwa i emisjach CO2, który ma być dostępny nieodpłatnie dla konsumentów zarówno w punktach sprzedaży jak i w wyznaczonym organie w każdym państwie członkowskim.

Szczegółowe zasady realizacji powyższych obowiązków zawarte są w załącznikach do dyrektywy. Zawierają one wytyczne w zakresie opisu etykiety oraz przewodnika po zużyciu paliwa i emisjach CO2, opisu plakatu/wyświetlacza, który ma być eksponowany w punkcie sprzedaży oraz zasad umieszczania danych o zużyciu paliwa i emisjach CO2 w literaturze promocyjnej.

Dyrektywa została wdrożona do polskiego porządku prawnego przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1219) oraz wydanym na podstawie art. 167 ust. 3 tej ustawy przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska (Dz. U. 2005, Nr 6, poz. 40 ze zm.).

Publikator Dz. Urz. UE L 012 z 18.01.2000, str. 16 ze zm.
Link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:01999L0094-20081211
Rodzaj Akty prawa wtórnego UE, Dyrektywy, Prawo UE
Słowa kluczowe

transport, redukcja emisji poza systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps