Klimada 2.0
Logotypy

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Informacje
Nazwa

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Opis

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (dalej „USZE”) określa, ogólnie mówiąc, zasady zarządzania w Polsce emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz zasady funkcjonowania instytucji i zasady wykonywania zadań z tym zarządzaniem związane.

USZE ustanawia system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, w celu: 1) zarządzania krajowymi pułapami emisji oraz zapewnienia ich trwałego nieprzekraczania; 2) ograniczania emisji do wymaganych pułapów, jeżeli krajowe pułapy emisji zostały przekroczone; 3) zarządzania niewykorzystanymi częściami krajowych pułapów emisji (art. 13) oraz; 4) tworzy Krajowy system bilansowania i prognozowania emisji, w ramach którego są gromadzone, przetwarzane, szacowane, prognozowane, bilansowane i zestawiane informacje o emisjach (art. 6).

Krajowy system, o którym mowa w art. 6 ustawy, obejmuje Krajową bazę o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, do której podmioty korzystające ze środowiska corocznie składają raporty z działalności powodującej emisje (por. w szczególności art. 6 i art. 7 USZE). Ustawa określa zasady realizowania tego obowiązku przez podmioty korzystające ze środowiska.

Ustawa stanowi także ramy realizacji programów i projektów związanych z ochroną środowiska oraz zasady polityki zarządzania pułapami emisji i ograniczania emisji  – w szczególności zasady postępowania w przypadku, gdy wielkość emisji powoduje lub może powodować przekroczenie krajowego pułapu emisji. Formułuje zasady obrotu i zarządzania jednostkami Kioto (tj. jednostkami poświadczonej redukcji emisji, jednostkami przyznanej emisji, jednostkami redukcji emisji lub jednostkami pochłaniania), a także tworzy Krajowy system zielonych inwestycji i stanowi zasady realizacji projektów wspólnych wdrożeń i mechanizmu czystego rozwoju.

Nadto ustawa ustanawia i określa zadania Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami (KOBiZE), który spełnia zadania związane z monitorowaniem, raportowaniem i prognozowaniem emisji zanieczyszczeń w Polsce oraz zadania związane z administrowaniem unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (por. art. 3 i n. ustawy).

  Ostatnia aktualizacja: 28.03.2022 r.

Publikator Dz. U. 2022 poz. 673 z późn. zm.
Link http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091301070
Rodzaj Prawo krajowe, Ustawy
Słowa kluczowe

zagadnienia ogólne, KOBiZE

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps