Klimada 2.0
Logotypy

Europejska Strategia na rzecz Różnorodności Biologicznej do 2030 r.

wilk

U progu trzeciej dekady XXI wieku nikt już nie ma wątpliwości, jak pilne i konieczne jest ratowanie otaczającej nas przyrody. Prawidłowo funkcjonujące ekosystemy to podstawa i warunek naszego istnienia – źródło niezbędnych składników życia na Ziemi, takich jak czysta woda i powietrze.

Europejska Strategia na rzecz różnorodności Biologicznej 2030: Przywracanie przyrody do naszego życia, opublikowana przez Komisję Europejską w maju 2020 roku, zapowiada odbudowę różnorodności biologicznej Europy z korzyścią dla ludzi, klimatu i planety.

Nowa strategia na rzecz różnorodności biologicznej dotyczy głównych czynników powodujących utratę różnorodności biologicznej, takich jak niezrównoważone użytkowanie gruntów i mórz, nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, zanieczyszczenie środowiska i inwazyjne gatunki obce. Ma ona również na celu uczynienie kwestii różnorodności biologicznej integralną częścią ogólnej strategii wzrostu gospodarczego UE.

Strategia odnosi się do 3 obszarów: ochrony, odnowy i wdrażania.

Ochrona – zapewnienie ochrony pozostałych lasów i zapylaczy poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia, stosowanie pestycydów i wspieranie rolników w przechodzeniu na praktyki agroekologiczne i ekologiczne.

Odnowa – odbudowa zniszczonych ekosystemów i rzek, poprawa stanu siedlisk i gatunków chronionych w UE, przekształcenie co najmniej 30 % europejskich lądów i mórz w skutecznie zarządzane obszary chronione oraz przywrócenie co najmniej 10 % obszarów rolnych do cech krajobrazu o wysokiej różnorodności biologicznej.

Wdrażanie – wyznaczone cele są prawnie wiążące, ponieważ oceniono je jako realistyczne i sprawdzające się w praktyce.

Ambitnym celem UE jest osiągniecie czołowej pozycji w walce z globalnym kryzysem różnorodności biologicznej. Strategia zakłada wykorzystanie mechanizmów partnerstw międzynarodowych w dziedzinie różnorodności biologicznej, a także uruchomienie   20 mld Euro rocznie na jej rzecz, pochodzących zarówno ze środków finansowych UE, jak i funduszy krajowych i prywatnych. Zagadnienia dotyczące kapitału naturalnego i różnorodności biologicznej będą włączone do działań związanych z gospodarką i biznesem. Szczegółowe informacje dotyczące Europejskiej Strategii Bioróżnorodności do 2030 r. znajdują się na stronie https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_pl#gwne-elementy-strategii-na-rzecz-biornorodnoci

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps