Główne rezultaty

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

W ramach realizacji Projektu przewidziano:

 • Stworzenie Centralnej Bazy Emisji, mającej na celu:
 • uproszczenie i optymalizację sprawozdawczości podmiotów,
 • zapewnienie spójności i poprawy jakości danych,
 • zapewnienie wiarygodnych danych emisyjnych na potrzeby modelowania,
 • zgromadzenie danych o emisjach punktowych, liniowych i powierzchniowych w jednym systemie bazodanowym i ich coroczna aktualizacja,
 • rozkład przestrzenny emisji.

 

 • Stworzenie Systemu Wspomagania Podejmowania Decyzji, mającego na celu:
 • stworzenie podstaw do polityki redukcji emisji w kontekście kosztów środowiskowych,
 • prognozę aktywności krajowych, dającą możliwość formułowania planów i scenariuszy,
 • opracowanie map zawierających:
  • symulacje jakości powietrza
  • udziały poszczególnych źródeł emisji w wielkości stężeń – wskazanie obszarów/sektorów, mających największy wpływ na jakość powietrza w danej lokalizacji (np. w układzie wojewódzkim),
  • poziom narażenia zdrowia ludzi i środowiska na oszacowane stężenia i emisje,
 • zestawienia statystyczne dla w/w map, w tym:
  • kosztów redukcji emisji zanieczyszczeń dla określonych technik redukcji,
  • kosztów i korzyści z porównania wyników modelowania dla różnych wielkości emisji,

 

 • Opracowanie scenariuszy klimatycznych, mających na celu:
 • prognozę zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem roku 2050
 • stworzenie portalu dedykowanego prezentacji opracowanych scenariuszy klimat-scenariusze

 

 • Opracowanie bazy wiedzy o adaptacji do zmian klimatu

Działania projektowe w obszarze adaptacji do zmian klimatu skoncentrowane są na stworzeniu  dwóch portali:

 • klimat – info (czytaj więcej)
 • klimat – adaptacje (więcej)