Klimada 2.0
Logotypy

Opracowanie dokumentów planowania przestrzennego z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu

Sektor

Polityka adaptacyjna, Zdrowie publiczne, Gospodarka wodna, Rolnictwo, Leśnictwo, Transport, Energetyka, Budownictwo, Turystyka, Różnorodność biologiczna, Edukacja

Zagrożenia

Wysoka temperatura, w tym fale upałów, Niska temperatura, w tym mróz, Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe, podtopienia, Ruchy masowe, osuwiska, Brak pokrywy śnieżnej, Powodzie rzeczne, Wzrost poziomu morza, powodzie sztormowe, Susza, Silny wiatr, Burze, grad, wyładowania atmosferyczne

Opis praktyki

Praktyka odnosi się do wykorzystania planowania przestrzennego do adaptacji do zmian klimatu. Polega ona na zastosowaniu w podstawowych dokumentach planistycznych, którymi są studium gminne i plany miejscowe, rozwiązań ograniczających skutki zmian klimatu lub adaptujących przestrzeń do tych zmian. Biorąc pod uwagę istniejące oraz przewidywane procesy, dokumenty planowania przestrzennego dają możliwość ograniczania negatywnych skutków zmian klimatu. Podstawą właściwego doboru rozwiązań przestrzennych służących adaptacji do zmian klimatu jest dobre rozpoznanie uwarunkowań decydujących o rozwoju przestrzennym gminy i o jej potrzebach.

Warunki wdrożenia praktyki

Praktyka jest realizowana na podstawie przepisów prawa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Zakres możliwych ustaleń w studium gminnym i sposób ich zapisu oraz zakres ustaleń miejscowego planu i sposób ich zapisu określają Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz przepisy wykonawcze do tej Ustawy.
Dla zapewnienia jak najwyższej jakości dokumentów ważne jest zagwarantowanie kompetentnego i interdyscyplinarnego zespołu eksperckiego projektującego dokument (zastosowanie kryteriów jakościowych np. dotyczących wykształcenia i kompetencji ekspertów przy wyborze wykonawcy). Ważnym elementem opracowania dokumentów jest zapewnienie partycypacji społecznej (wykorzystanie różnych metod i technik partycypacyjnych).
Dokumenty planowania przestrzennego podlegają przepisom Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wskaźnik produktu

Uchwała rady gminy przyjmująca plan lub studium [tak/nie]

Wskaźnik rezultatu

Powierzchnia terenów objęta dokumentem planowania przestrzennego [km2]

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps