Klimada 2.0
Logotypy

Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu

Sektor

Polityka adaptacyjna, Zdrowie publiczne, Gospodarka wodna, Rolnictwo, Leśnictwo, Transport, Budownictwo, Turystyka, Różnorodność biologiczna, Edukacja

Zagrożenia

Wysoka temperatura, w tym fale upałów, Niska temperatura, w tym mróz, Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe, podtopienia, Ruchy masowe, osuwiska, Brak pokrywy śnieżnej, Powodzie rzeczne, Wzrost poziomu morza, powodzie sztormowe, Susza, Silny wiatr, Burze, grad, wyładowania atmosferyczne

Opis praktyki

Praktyka odnosi się do opracowania gminnego planu adaptacji do zmian klimatu, dokumentu planistycznego kompleksowo odnoszącego się do rozwoju gminy w warunkach zmieniającego się klimatu. Praktyka obejmuje także ewaluację i aktualizację dokumentu już uchwalonego w gminie. Plan adaptacji powinien zawierać charakterystykę zjawisk klimatycznych i wskazanie zagrożeń klimatycznych dla gminy, ocenę wrażliwości na zmiany klimatu, analizę potencjału adaptacyjnego, ocenę podatności na zmiany klimatu, analiza ryzyka klimatycznego, określać wizję i cele adaptacyjne, działania adaptacyjne, zasady i wskaźniki monitorowania postępów wdrażania planu, zasady i wskaźniki ewaluacji i aktualizacji. Dokument powinien być międzysektorowy, uwzględniać kwestie społeczne, gospodarcze i środowiskowe.
W przypadku dokumentów obowiązujących należy przeprowadzić ewaluację planu, to jest ustalić, czy w wyniku podejmowanych działań powstały spodziewane rezultaty oraz, czy przełożyły się one na realizację wyznaczonych celów

Warunki wdrożenia praktyki

Warunkiem realizacji tego zadania jest zapewnienie przez organy gminy warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych do opracowania planu adaptacji. Opracowanie planu wymaga uchwały rady gminy o przystąpieniu do opracowania dokumentu, a następnie uchwały o przyjęciu dokumentu. Warunkiem skutecznego wdrożenia praktyki jest także zapewnienie realnej partycypacji społecznej i współpraca z interesariuszami adaptacji. Dokument może wymagać przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na mocy Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Obecnie procedowane są przepisy wprowadzające obowiązek opracowania planów adaptacji w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców oraz przepisy wykonawcze określające zakres tego planu. Zgodnie z projektowanymi przepisami plan zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą (plan zazielenienia miasta) powinien być częścią planu adaptacji.

Wskaźnik produktu

Uchwała rady gminy przyjmująca strategię rozwoju turystyki [tak/nie]

Wskaźnik rezultatu

Liczba wdrożonych działań adaptacyjnych na podstawie planu adaptacji [szt.]

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps