Klimada 2.0
Logotypy

Opracowanie programu gospodarowania wodami opadowymi z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu

Sektor

Polityka adaptacyjna, Gospodarka wodna, Różnorodność biologiczna

Zagrożenia

Wysoka temperatura, w tym fale upałów, Niska temperatura, w tym mróz, Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe, podtopienia, Ruchy masowe, osuwiska, Brak pokrywy śnieżnej, Powodzie rzeczne, Wzrost poziomu morza, powodzie sztormowe, Susza, Silny wiatr, Burze, grad, wyładowania atmosferyczne

Opis praktyki

Praktyka polega na zweryfikowaniu programu gospodarowania wodami opadowymi poprzez uwzględnienie zaktualizowanych modeli hydrologicznych oraz na określeniu stosownego planu działań. Rzetelna diagnoza na bazie wiarygodnych danych jest kluczowa dla właściwego zaplanowania działań. Działania powinny zmierzać do objęcia pełną kontrolą wód opadowych i służyć tworzeniu domkniętych systemów odbioru i obiegu nadmiaru wód opadowych, z uwzględnieniem zachowania ich jakości. W działaniach konieczne jest uwzględnienie istniejących systemów gospodarki wodami opadowymi, jednak z uwagi na prognozowany wzrost i częstotliwość opadów nagłych główny nacisk powinien zostać położony na uzupełnienie istniejących systemów rozwiązaniami bazującymi na naturze.

Warunki wdrożenia praktyki

Sprawy z zakresu gospodarki wodnej są jednym z zadań własnych gminy. Warunkiem realizacji tego zadania jest zapewnienie przez organy gminy warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych do opracowania polityki w zakresie gospodarowania wodami opadowymi. Opracowanie programu w tym zakresie wymaga uchwały rady gminy o przystąpieniu do opracowania dokumentu, a następnie uchwały o przyjęciu dokumentu. Ważna jest także współpraca z organami zarządzającymi wodami, zarządcami terenów i infrastruktury. Warunkiem skutecznego wdrożenia praktyki jest także zapewnienie realnej partycypacji społecznej.
Dokument może wymagać przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na mocy Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wskaźnik produktu

Uchwała rady gminy przyjmująca program gospodarowania wodami opadowymi [tak/nie]

Wskaźnik rezultatu

Liczba wdrożonych działań adaptacyjnych na podstawie programu gospodarowania wodami opadowymi [szt.]

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps