Klimada 2.0
Logotypy

Opracowanie strategii rozwoju turystyki z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu

Sektor

Polityka adaptacyjna, Turystyka

Zagrożenia

Wysoka temperatura, w tym fale upałów, Niska temperatura, w tym mróz, Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe, podtopienia, Ruchy masowe, osuwiska, Brak pokrywy śnieżnej, Powodzie rzeczne, Wzrost poziomu morza, powodzie sztormowe, Susza, Silny wiatr

Opis praktyki

Turystyka jest jednym z sektorów zależnych od warunków klimatycznych. Praktyka dotyczy opracowania dokumentu, który uwzględni zmieniający się klimat w rozwoju gminy, w której turystyka jest ważnym elementem rozwoju. Strategia rozwoju turystyki powinna zmierzać do wzmocnienia sektora turystycznego w warunkach zmiany klimatu oraz uwzględniać zarówno szanse, jak i zagrożenia wynikające z tych zmian. Szczególnie istotne jest zwrócenie uwagi na potencjalną utratę lub obniżenie walorów zasobów przyrodniczych, które są podstawą dochodów gminy z tego sektora. Strategia powinna odnosić się do takich kwestii jak: dostosowanie infrastruktury turystycznej do nowych warunków klimatycznych, tworzeniu nowych i różnorodnych usług, niezależnych od warunków pogodowych, podnoszeniu jakości usług, a ponadto uwzględnianiu ruchu turystycznego w systemach ostrzegania o zagrożeniach.

Warunki wdrożenia praktyki

Sprawy z zakresu turystyki są jednym z zadań własnych gminy. Warunkiem realizacji tego zadania jest zapewnienie przez organy gminy warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych do opracowania polityki w zakresie turystyki. Opracowanie strategii wymaga uchwały rady gminy o przystąpieniu do opracowania dokumentu, a następnie uchwały o przyjęciu dokumentu. Warunkiem skutecznego wdrożenia praktyki jest także zapewnienie realnej partycypacji społecznej i współpraca z dostawcami usług turystycznych. W regionach turystycznych uzasadnione jest tworzenie ponadlokalnej strategii rozwoju turystyki.

Wskaźnik produktu

Uchwała rady gminy przyjmująca strategię rozwoju turystyki [tak/nie]

Wskaźnik rezultatu

Liczba wdrożonych działań adaptacyjnych na podstawie strategii rozwoju turystyki [szt.]

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps