Budowanie sieci współpracy na rzecz adaptacji do zmian klimatu

SektorPolityka adaptacyjna
ZagrożeniaWysoka temperatura, w tym fale upałów, Niska temperatura, w tym mróz, Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe, podtopienia, Ruchy masowe, osuwiska, Brak pokrywy śnieżnej, Powodzie rzeczne, Wzrost poziomu morza, powodzie sztormowe, Susza, Silny wiatr
Opis działaniaDla skutecznej adaptacji społeczności lokalnych, w tym wdrażania dokumentów polityki adaptacyjnej, właściwe będzie zbudowanie sieci współpracy pomiędzy interesariuszami adaptacji w gminie oraz współpracy ponadlokalnej. Nawiązanie kontaktów i utrzymanie relacji z różnymi podmiotami w celu wymiany informacji i wzajemnego wsparcia będzie służyło budowaniu odporności na zmiany klimatu. Działanie odnosi się do różnych sieci współpracy gminy z partnerami zarówno dla wdrażania konkretnych działań adaptacyjnych, jak i poszerzania kompetencji gminy. Partnerami tymi są zarządcy i właściciele terenów, w tym administracja centralna, przedstawiciele spółek miejskich i miejskich jednostek organizacyjnych, organizacje społeczne, a także inne gminy.
InteresariuszeInteresariuszem działania jest społeczność lokalna. Budowanie sieci współpracy zwiększa potencjał adaptacyjny gminy. Korzyści z tego czerpią mieszkańcy i użytkownicy gminy, samorząd, lokalny biznes.
Warunki wdrożenia działaniaWarunkiem realizacji działania jest chęć współpracy ze strony potencjalnych partnerów, zapewnienie skutecznej komunikacji, właściwe zarządzanie pracami zespołu, w tym powołanie jednostki (koordynatora) odpowiedzialnego za współpracę z partnerami.
Słowa kluczoweSieci współpracy, polityka adaptacyjna, potencjał adaptacyjny, platforma wymiany wiedzy

Przykłady praktyk adaptacyjnych

Nazwa praktyki Sektor Zagrożenia Słowa kluczowe Operacja

Udział w ponadlokalnych inicjatywach na rzecz adaptacji do zmian klimatu

Polityka adaptacyjna

Wysoka temperatura, w tym fale upałów, Niska temperatura, w tym mróz, Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe, podtopienia, Ruchy masowe, osuwiska, Brak pokrywy śnieżnej, Powodzie rzeczne, Wzrost poziomu morza, powodzie sztormowe, Susza, Silny wiatr, Burze, grad, wyładowania atmosferyczne

Szkolenie, konferencja, finansowanie adaptacji, platforma współpracy

Wspieranie grup społecznych szczególnie wrażliwych na zmiany klimatu

Polityka adaptacyjna

Wysoka temperatura, w tym fale upałów, Niska temperatura, w tym mróz, Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe, podtopienia, Ruchy masowe, osuwiska, Brak pokrywy śnieżnej, Powodzie rzeczne, Wzrost poziomu morza, powodzie sztormowe, Susza, Silny wiatr, Burze, grad, wyładowania atmosferyczne

Grupy wrażliwe na zmiany klimatu, wolontariat, wsparcie, platforma współpracy

Współpraca z organizacjami społecznymi na rzecz adaptacji do zmian klimatu

Polityka adaptacyjna

Wysoka temperatura, w tym fale upałów, Niska temperatura, w tym mróz, Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe, podtopienia, Ruchy masowe, osuwiska, Brak pokrywy śnieżnej, Powodzie rzeczne, Wzrost poziomu morza, powodzie sztormowe, Susza, Silny wiatr

Organizacja pozarządowa, partner społeczny, partycypacja, platforma współpracy

Współpraca z zarządcami terenów i infrastruktury

Polityka adaptacyjna

Wysoka temperatura, w tym fale upałów, Niska temperatura, w tym mróz, Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe, podtopienia, Ruchy masowe, osuwiska, Brak pokrywy śnieżnej, Powodzie rzeczne, Wzrost poziomu morza, powodzie sztormowe, Susza, Silny wiatr, Burze, grad, wyładowania atmosferyczne

Współpraca, partnerstwo, infrastruktura, zarządca terenu