Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia ludności w wodę

SektorGospodarka wodna
ZagrożeniaSusza; Wysoka temperatura, w tym fale upałów; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe, podtopienia; Powodzie rzeczne; Ruchy masowe; osuwiska; Wzrost poziomu morza; powodzie sztormowe, Brak pokrywy śnieżnej;
Opis działaniaDziałanie polega na rozproszeniu źródeł zaopatrzenia w wodę i wykorzystywaniu kilku ujęć zlokalizowanych w różnych częściach gminy do zaopatrzenia w wodę mieszkańców. W niektórych przypadkach konieczna może okazać się budowa nowych ujęć wody, np. w przypadku ograniczonych zasobów lub wytworzonego wieloletnią eksploatacją jednego ujęcia leja depresji. Wskazane jest łączenie w przypadku gmin sąsiadujących ze sobą gminnych systemów zaopatrzenia w wodę w celu wzajemnego wspierania się w sytuacjach kryzysowych (np. zwiększony pobór wody w okresie suszy).
InteresariuszeInteresariuszami działania są mieszkańcy i użytkownicy gminy. Interesariuszami są także władze lokalne realizujące zadania własne gminy w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę oraz podmioty realizujące te zadania w imieniu gminy (np. spółki gminne i przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne).
Warunki wdrożenia działaniaDziałanie wymaga pozyskania decyzji i pozwoleń wynikających z ustaw Prawo geologiczne i górnicze, Prawo wodne i Prawo budowlane. Działanie powinno być realizowane pod nadzorem uprawnionego geologa (zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze).
Słowa kluczoweSystem zaopatrzenia w wodę, rozproszenie ujęć wody, ograniczenie zasobów wody, łączenie systemów wodociągowych

Przykłady praktyk adaptacyjnych

Nazwa praktyki Sektor Zagrożenia Słowa kluczowe Operacja

Budowanie nowego ujęcia wody

Gospodarka wodna

Susza; Wysoka temperatura, w tym fale upałów; Brak pokrywy śnieżnej;

Budowa ujęcia wody, zaopatrzenie w wodę, ograniczenie zasobów wody, system zaopatrzenia w wodę

Łączenie gminnych systemów zaopatrzenia w wodę w celu kryzysowego dywersyfikowania źródeł zasilania

Gospodarka wodna, Zarządzanie kryzysowe

Susza; Wysoka temperatura, w tym fale upałów; Brak pokrywy śnieżnej;

System zaopatrzenia w wodę, łączenie systemów wodociągowych, dywersyfikowanie źródeł zasilania, ograniczenie zasobów wody

Wykorzystanie istniejących ujęć wody

Gospodarka wodna

Susza; Wysoka temperatura, w tym fale upałów; Brak pokrywy śnieżnej;

Ujęcie wody, zaopatrzenie w wodę, ograniczenie zasobów wody, system zaopatrzenia w wodę