Poprawa systemu zaopatrzenia ludności w wodę

SektorGospodarka wodna
ZagrożeniaSusza; Wysoka temperatura, w tym fale upałów; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe, podtopienia; Powodzie rzeczne; Ruchy masowe; osuwiska; Wzrost poziomu morza; powodzie sztormowe, Brak pokrywy śnieżnej;
Opis działaniaDziałanie polega na wprowadzeniu zmian w systemie zaopatrzenia w wodę mających na celu racjonalne korzystanie z zasobów wody poprzez ograniczenie strat wody. Działanie obejmuje zarówno przeprowadzenie audytu technologicznego urządzeń wodnych i sieci wodnociągowych, budowanie oraz wprowadzanie systemów monitoringu sieci wodociągowej w celu ograniczenia strat wody oraz monitoringu jakości wód podziemnych, zabezpieczenia techniczne ujęć wody przed zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatu (osuwiska, powodzie), dostosowanie ujęć uzdatniania wody do warunków niskiego poziomu wody i podniesionych parametrów fizykochemicznych, jak i wdrażanie nowych technologii wodooszczędnych oraz projektowanie i wdrażanie systemów optymalizacji zużycia wody (np. wykorzystania wody szarej, gromadzenie wód opadowych, systemy irygacyjne).
InteresariuszeInteresariuszami działania są mieszkańcy i użytkownicy systemu zaopatrzenia w wodę. Interesariuszami są także władze lokalne realizujące zadania własne gminy w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę oraz podmioty realizujące te zadania w imieniu gminy (np. spółki gminne i przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne).
Warunki wdrożenia działaniaDziałanie wymaga pozyskania decyzji i pozwoleń wynikających z ustaw: Prawo wodne i Prawo budowlane. Inwestycje związane z realizacją działania mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Słowa kluczoweZaopatrzenie w wodę, monitoring sieci wodociągowej, monitoring jakościowy wody, monitoring ilościowy wody

Przykłady praktyk adaptacyjnych

Nazwa praktyki Sektor Zagrożenia Słowa kluczowe Operacja

Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody

Gospodarka wodna

Wysoka temperatura, w tym fale upałów; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe, podtopienia; Brak pokrywy śnieżnej; Powodzie rzeczne; Susza, Wzrost poziomu morza, Powodzie sztormowe

Stacja uzdatniania wody, poprawa jakości wody, niski stan wód

Budowa systemów monitorowania jakości i ilości pobieranej wody

Gospodarka wodna

Susza; Wysoka temperatura, w tym fale upałów; Brak pokrywy śnieżnej

Monitoring ujęć wody, monitoring jakościowy wody, monitoring ilościowy wody, monitoring regionalny

Przeprowadzenie audytu technologicznego urządzeń wodnych i systemów wodociągowych

Gospodarka wodna

Susza; Wysoka temperatura, w tym fale upałów; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe, podtopienia; Powodzie rzeczne; Ruchy masowe; osuwiska; Wzrost poziomu morza; powodzie sztormowe, Brak pokrywy śnieżnej;

Audyt technologiczny, funkcjonowanie infrastruktury wodociągowej, urządzenia wodne, zrównoważone korzystanie z wody

Wprowadzanie systemów monitorowania sieci wodociągowej na potrzeby zarządzania awariami i przeciwdziałania stratom wody

Gospodarka wodna

Susza; Wysoka temperatura, w tym fale upałów; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe, podtopienia; Powodzie rzeczne; Ruchy masowe; osuwiska; Wzrost poziomu morza; powodzie sztormowe, Brak pokrywy śnieżnej;

Monitoring sieci wodociągowej, wykrywanie awarii, ograniczanie strat wody, ograniczenie awarii

Zabezpieczenie techniczne elementów systemu zaopatrzenia ludności w wodę przed zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatu (elementy systemu w obszarach zagrożenia powodziowego i osuwisk)

Gospodarka wodna

Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe, podtopienia; Powodzie rzeczne; Wzrost poziomu morza, Powodzie sztormowe, Ruchy masowe; Osuwiska

Ochrona ujęć wody, zabezpieczenie przed powodzią, zabezpieczenie przed osuwiskami