Wzmacnianie systemu przyrodniczego gminy

SektorRóżnorodność biologiczna
ZagrożeniaBrak pokrywy śnieżnej; susza; Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Powodzie rzeczne, Wzrost poziomu morza, powodzie sztormowe
Opis działaniaDziałanie odnosi się do obszarów o specyficznych cechach, zidentyfikowanych i wyznaczonych z zastosowaniem zasad ekologii i ekologii krajobrazu, których głównym zadaniem jest regulowanie funkcjonowania środowiska przyrodniczego w gminie. System przyrodniczy gminy obejmuje obszary węzłowe i węzły, korytarze, łączące obszary węzłowe i węzły w gminie i jej otoczeniu, obszary kluczowe dla funkcjonowania całego systemu, usytuowane poza granicami gminy. Działanie polega na poprawie funkcjonowania tego systemu, w tym zapewnieniu jego przestrzennej spójności.
InteresariuszeInteresariuszami działania są mieszkańcy i użytkownicy gminy. Interesariuszami są właściciele lub podmioty zarządzające terenem, a także organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony przyrody w gminie.
Warunki wdrożenia działaniaWarunkiem wdrożenia działania jest zapewnienie przez gminę warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych. Działanie wymaga uwzględnienia przepisów Ustawy o ochronie przyrody. Realizacja działania wymaga inwentaryzacji przyrodniczej przed zaprojektowaniem sposobów wzmocnienie systemu przyrodniczego gminy. Wdrożenie niektórych działań może wymagać uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska lub formalnego porozumienia z podmiotem takim jak Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Słowa kluczoweObszary wodno-błotne, ogród botaniczny, dzika przyroda, tereny zieleni

Przykłady praktyk adaptacyjnych

Nazwa praktyki Sektor Zagrożenia Słowa kluczowe Operacja

Odtworzenie mokradeł

Różnorodność biologiczna

Brak pokrywy śnieżnej; susza; Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Powodzie rzeczne, Wzrost poziomu morza, powodzie sztormowe

Błękitno-zielona infrastruktura, mokradła, mała retencja, dzika przyroda

Przywracanie ekosystemów na terenach zdegradowanych i porolnych

Różnorodność biologiczna

Brak pokrywy śnieżnej; susza; silny wiatr; Burze; grad; wyładowania atmosferyczne; Intensywne opady śniegu; zamiecie i zawieje; Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Powodzie rzeczne

Błękitno-zielona infrastruktura, kompensacja przyrodnicza, odtworzenie ekosystemów, gleby

Przywracanie spójności przestrzennej systemu przyrodniczego gminy

Różnorodność biologiczna

Brak pokrywy śnieżnej; susza; Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Powodzie rzeczne, Wzrost poziomu morza, powodzie sztormowe

Błękitno-zielona infrastruktura, kompensacja przyrodnicza, nasadzenia drzew, korytarz ekologiczny

Tworzenie ogrodów botanicznych i arboretów oraz rewitalizacja parków

Różnorodność biologiczna

Brak pokrywy śnieżnej; susza; Wysoka temperatura; w tym fale upałów; Intensywne opady deszczu i powodzie nagłe; podtopienia; Powodzie rzeczne, Wzrost poziomu morza, powodzie sztormowe

Park, ogród botaniczny, arboretum, tereny zieleni