Klimada 2.0
Logotypy

Rozporządzenie Rady (UE) nr 558/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Informacje
Nazwa

Rozporządzenie Rady (UE) nr 558/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Opis

Rozporządzenie 558/2014 ustanawiało Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2” stanowiące wspólne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zostało ono powołane na okres do dnia 31 grudnia 2024 r. dla realizacji inicjatywy technologicznej w dziedzinie aeronautyki i zastąpiło wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” ustanowione rozporządzeniem Rady (WE) nr 71/2008[1] na okres do 31 grudnia 2017 r.

Cele Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” obejmował przyczynienie się do sfinalizowania działań badawczych zapoczątkowanych w ramach wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste Niebo” oraz do poprawy wpływu technologii aeronautycznych na środowisko, w tym technologii związanych z małym lotnictwem. Miało to skutkować rozwojem silnego i globalnie konkurencyjnego przemysłu aeronautycznego i łańcucha dostaw w Europie poprzez przyspieszenie rozwoju technologii transportowych sprzyjających czystszemu powietrzu i ich szybkie wdrożenie. W szczególności działania te miały objąć integrację, demonstrację i testowanie technologii umożliwiających redukcję hałasu i emisji CO2 i NOx powodowanych przez statki powietrzne o 20–30 % w porównaniu z najnowocześniejszymi statkami powietrznymi wchodzącymi do eksploatacji od 2014 r.

Rozporządzenie 558/2014 określało zasady funkcjonowania Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2”, m.in. w zakresie finansowania, w tym wkładu finansowego Unii i członków innych niż Unia. Regulowało także kwestie dotyczące personelu, odpowiedzialności kontraktowej i pozaumownej oraz ocen przedsięwzięcia dokonywanych przez Komisję.

Przedmiotowe rozporządzenie zostało uchylone przez rozporządzenie Rady (UE) 2021/2085 z dnia 19 listopada 2021 r. ustanawiające wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa” oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 219/2007, (UE) nr 557/2014, (UE) nr 558/2014, (UE) nr 559/2014, (UE) nr 560/2014, (UE) nr 561/2014 i (UE) nr 642/2014 (Dz. Urz. UE L 427 z 30.11.2021, str. 17—119).

Ostatnia aktualizacja: 28.03.2022 r.


[1] Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” (Dz. Urz. UE L 030, z 04.02.2008, str. 1)

Publikator Dz. Urz. UE L 169 z 07.06.2014, str. 77-107
Link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014R0558
Rodzaj Akty prawa wtórnego UE, Prawo UE, Rozporządzenia
Słowa kluczowe

lotnictwo, technologie ograniczające emisje

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps