Klimada 2.0
Logotypy

Publikacja materiałów z seminarium on-line dot. wskaźników adaptacyjnych z 22, 25 i 29 listopada 2021 r.

W trakcie trzech dni seminaryjnych przedstawicielki Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych prezentowały raport powstały w następstwie realizacji dzieła pt.:

Opracowanie wskaźników i wytycznych ich monitorowania mających na celu uwzględnienie problematyki adaptacji do zmian klimatu w procesie projektowania przepisów prawnych i oceny efektywności tych przepisów w zakresie dostosowania społeczeństwa, gospodarki oraz środowiska naturalnego do zmian klimatu.” 

Z treścią raportu można zapoznać się tutaj.

W cyklu seminariów udział wzięło łącznie 200 słuchaczy z Polski, którzy mieli okazję zapoznać się po raz pierwszy z problematyką zastosowania wskaźników w procesie tworzenia dokumentów strategicznych i planistycznych oraz stanowienia prawa w obszarze zmian klimatu ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji do negatywnych skutków tych zmian.

Prezentowany w trakcie seminarium raport powstał na zamówienie złożone przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w ramach projektu pt. „Baza Wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podczas seminarium zaprezentowane zostały następujące zagadnienia: 

1.Metodologiczne podstawy wyboru wskaźników adaptacji do zmian klimatu.

2.Przegląd dorobku wybranych krajów w zakresie stosowania wskaźników adaptacji do zmian klimatu.

3.Wyniki przeprowadzonej analizy i propozycja wskaźników adaptacji dla Polski według sektorów.

4.Karty wskaźników adaptacji dla najwyżej ocenionych wskaźników z każdego sektora.

22 listopada omówiono środowiskową grupę wskaźników: 

  • rolnictwo,
  • środowisko w zakresie ochrony przyrody i zachowania różnorodności biologiczne,
  • gospodarka wodna

Materiały zaprezentowane tego dnia:

1. Metodologiczne podstawy opracowania

2. Przegląd wskaźników adaptacji do zmian klimatu

3. Wyniki analizy i propozycja sektorów

4. Karty wskaźników

25 listopada omówiono wskaźniki gospodarcze:

  • klimat w zakresie efektywności energetycznej, 
  • energia w zakresie infrastruktury energetycznej, 
  • gospodarka w zakresie przemysłu,
  • transport.

Materiały zaprezentowane tego dnia:

1. Metodologiczne podstawy opracowania

2. Przegląd wskaźników adaptacji do zmian klimatu

3. Wyniki analizy i propozycja sektorów

4. Karty wskaźników

29 listopada omówiono wskaźniki społeczne: 

  • budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
  • zdrowie,
  • turystyka,

Materiały zaprezentowane tego dnia:

1.Metodologiczne podstawy opracowania

2. Przegląd wskaźników adaptacji do zmian klimatu

3. Wyniki analizy i propozycja sektorów

4. Karty wskaźników

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps