Klimada 2.0
Logotypy

Podręcznik adaptacji do zmian klimatu dla miast

Miasta są obszarami jednymi z najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu. Pełnią kluczową rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju. Skupiając ponad 60% ludności Polski, generują przeważającą część dochodu narodowego. To właśnie w miastach koncentrują się ważne dla rozwoju funkcje społeczne, polityczne, administracyjne, gospodarcze i kulturowe. Ponadto ludność, działalność gospodarcza, interakcje społeczne i kulturowe coraz intensywniej skupiają się w miastach, czyniąc je jeszcze bardziej podatnymi na zmiany klimatu. Adaptacja miast do zmian klimatu jest więc uzasadnioną strategią działania – warunkiem stabilnego rozwoju kraju. Strategia ta formułowana jest w miejskich planach adaptacji do zmian klimatu (MPA), dokumentach, dzięki którym możliwe jest odpowiedzialne zaplanowanie długofalowych działań adaptacyjnych.

Dbając o najwyższą jakość polityki adaptacyjnej miast, w tym poprawne opracowanie MPA, w szczególności przy wykorzystaniu wsparcia z programów Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) oraz Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW), zaktualizowano „Podręcznik adaptacji dla miast” zawierający rekomendacje do przygotowania MPA. 

Podręcznik jest skierowany do wszystkich interesariuszy adaptacji do zmian klimatu, ale szczególnie do samorządów i administracji publicznej miast o liczbie mieszkańców powyżej 20 tys. – kluczowych podmiotów adaptacji do zmian klimatu w Polsce. 

Mamy nadzieję, że Podręcznik będzie realnie wspierał miasta w budowaniu odporności na zmiany klimatu, w tym w zazielenianiu przestrzeni miejskich, efektywnym gospodarowaniu wodą i poprawie jakości życia w miastach.

Plik do pobrania tutaj>>

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps