Klimada 2.0
Logotypy

Zgodnie z art. 288 akapit 4 TFUE, decyzja jest w całości wiążąca i jest stosowana bezpośrednio. Decyzja, która wskazuje adresatów (państwa członkowskie, osoby fizyczne lub prawne, inne podmioty), jest wiążąca tylko dla tych adresatów i służy regulowaniu konkretnych sytuacji właściwych danym państwom członkowskim lub osobom. 

Nazwa Publikator Rodzaj Słowa kluczowe Operacja

Decyzje Komisji Europejskiej w sprawie stanowiska jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do Programu kompensacji i redukcji emisji dwutlenku węgla dla lotnictwa międzynarodowego (CORSIA)

- Akty prawa wtórnego UE, Decyzje, Prawo UE

redukcja emisji, transport, lotnictwo

Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2011/278/UE)

Dz. Urz. UE L 130 z 17.5.2011, str. 1–45 z późn. zm. Akty prawa wtórnego UE, Decyzje, Prawo UE

system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1814 z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i zmiany dyrektywy 2003/87/WE

Dz. Urz. UE L 264 z 9.10.2015, s. 1 z późn. zm. Akty prawa wtórnego UE, Decyzje, Prawo UE

system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych

Dz. Urz. UE L 140 z 5.6.2009, str. 136 z późn. zm. Akty prawa wtórnego UE, Decyzje, Prawo UE

redukcja emisji poza systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps