Klimada 2.0
Logotypy

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Konstytucji RP, ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

Nazwa Publikator Rodzaj Słowa kluczowe Operacja

Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony

Dz. Urz. UE L 149, z 30.04.2021, s. 10 Prawo międzynarodowe

Konwencja sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

- Prawo międzynarodowe, Umowy międzynarodowe

dostęp do informacji o środowisku, dostęp do informacji o klimacie

Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową sporządzony w Montrealu dnia 16 września 1987 r.

Dz.U. 1992 nr 98 poz. 490 z późn. zm. Prawo międzynarodowe, Umowy międzynarodowe

warstwa ozonowa

Rezolucje Rady Praw Człowieka ONZ dotyczące relacji pomiędzy zmianami klimatu a prawami człowieka

- Miękkie prawo międzynarodowe (soft law), Prawo międzynarodowe

prawa człowieka, zmiany klimatu, rezolucje, ONZ

Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Dz.U. L 322 z 7.12.2017, str. 3—26 Prawo międzynarodowe, Umowy międzynarodowe

lotnictwo, system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dz.U. 1959 nr 35 poz. 212, z późn.zm. Prawo międzynarodowe, Umowy międzynarodowe

Konwencja wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej, sporządzona w Wiedniu dnia 22 marca 1985 r.

Dz.U. 1992 nr 98 poz. 488 z późn. zm. Prawo międzynarodowe, Umowy międzynarodowe

warstwa ozonowa

Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r.

Dz.U. 2005 nr 203 poz. 1684 z późn. zm. Prawo międzynarodowe, Umowy międzynarodowe

zagadnienia ogólne

Poprawka dauhańska do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzona w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.

C.N.718.2012.TREATIES-XXVII.7.c Prawo międzynarodowe, Umowy międzynarodowe

zagadnienia ogólne

Porozumienie paryskie do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., przyjęte w Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r.

Dz.U. 2017 poz. 36 z późn. zm. Prawo międzynarodowe, Umowy międzynarodowe

zagadnienia ogólne

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r.

Dz.U. 1996 nr 53 poz. 238, z późn. zm. Prawo międzynarodowe, Umowy międzynarodowe

zagadnienia ogólne

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

Biuro projektu:
tel.: 22 37 50 525
e-mail: klimada2@ios.gov.pl

Sekretariat:
tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

Dodatkowe informacje:

Google Maps